FLAMINGO

INJECTOR & CHOKE CLEANER

F006, SPE : 450ML

အဆင့္နိမ့္ေသာ ေလာင္စာ(စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီ အေဟာင္း) မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းေနေသာ ေလထုမွတဆင့္ အေစးမ်ား၊ ဆီေခ်းမ်ားႏွင့္ ကာဘြန္ဂ်ိဳးမ်ား ကို ကာဗရက္တာ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျပီး စက္ႏႈိးသည့္အခါတြင္ စက္သံၾကမ္းတမ္းေစျခင္း၊ စက္ေသသြားျခင္းႏွင့္ ဆီပိုမိုစားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ Flamingo ဆီျဖန္းေခါင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ သန္႔ရွင္းေစသည့္ ပစၥည္းအား အထူးေကာင္းမြန္သည့္ ေဖာ္စပ္နည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားရွိကာ အေစးမ်ား၊ ဆီေခ်းမ်ားႏွင့္ ကာဘြန္ခ်ိဳးမ်ားကို ကာဗရက္တာအတြင္းသို႔ ျဖန္းပက္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ Flamingo ဆီျဖန္းေခါင္းနွင့္ ခ်ဳပ္ သန္႔ရွင္းေစသည့္ ပစၥည္းသည္ ကာဗရက္တာမ်ား၊ အဆက္မ်ား၊ အလိုေလ်ာက္ ခ်ဳပ္မ်ား၊ ပီစီဗီ ဗားမ်ား၊ အပူျမွင့္တင္သည့္ ကိရိယာမ်ား၊ မီးစထြက္ေစသည့္ ပလက္ေခါင္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္တစ္ခုလုံးကို ေခ်ာဆီထည့္ရင္းက သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လႈပ္ရွားေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိ စိုထိုင္းဆမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ Flamingo ဆီျဖန္းေခါင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ သန္႔ရွင္းေဆးကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ ထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အင္ဂ်င္၏ စြမ္းအင္ကို ျမွင့္တင္ေပး၍ ဆီစားႏႈန္းသက္သာစြာ ျဖင့္ မိုင္ႏႈန္း အမ်ားအျပား ရရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္ညက္ေညာစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ အင္ဂ်င္အား ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသုံးျပဳရန္ အညႊန္း
၁။ အင္ဂ်င္အား ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ႏႈိးထားေပးပါ။
၂။ ေလသန္႔စင္ထုတ္ပစၥည္းကို ဖယ္ရွားထားေပးပါ။ အင္ဂ်င္လည္ပတ္အား (၅၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ တစ္မိနစ္လည္ပတ္ႏႈန္း) ထားရွိျပီး စက္ႏႈိးထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေလဟြန္း၊ ခ်ဳပ္ထဲသို႔ အမ်ားအျပားပက္ျဖန္းေပး၍ ေလပိုုက္အတြင္းရွိ အတံႏွင့္ သတၱဳျပားမ်ားကိုလည္း ျဖန္းပက္ေပးပါ။
၃။ အေစးမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြား၍ ကာဗြန္ခ်ိဳးမ်ားသည္လည္း အိပ္ေဇာမီးခိုးမ်ားႏွင့္အတူ ေလာင္ကၽြမ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၄။ အင္ဂ်င္စက္အား သတ္၍ ေလသန္႔စင္သည့္ ပစၥည္းကို ျပန္တပ္ပါ။
၅။ ဆီပက္ျဖန္းသည့္ စနစ္အတြက္မူ ၾကိဳးၾကာနီ ဆီပက္ျဖန္းသည့္ ေခါင္းႏွင့္ ေလထိန္းသည့္ခ်ဳပ္အား သန္႔ရွင္းေစသည့္ ပစၥည္းဘူး တစ္ဝက္အား ဆီေလွာင္ကန္ တစ္ဝက္ထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ပက္ျဖန္းေပးႏိုင္ပါသည္။
၆။ အလြန္အဆင့္ျမင့္မားေသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သန္႔ရွင္းေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ၾကိဳးၾကာနီ ဆီကပ္ျဖန္းသည့္ေခါင္းနွင့္ ေလထိန္းသည့္ခ်ဳပ္အား သန္႔ရွင္းေစသည့္ ဘူးတစ္ဘူးလွ်င္ သုံးခါမွ် အသုံးခံပါသည္။

STICKER REMOVER

F013, SPE : 450ML

အထူးတီထြင္ ေဖာ္္စပ္ထားသည့္ နည္းပညာျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ထုလုပ္ထားသည့္ ေကာ္ကဲ့သို႔ ေစးကပ္သည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည့္ အထူး ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဖယ္ရွားေပးရာတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ သန္စြမ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ေပးႏိုင္၍ ေစးကပ္ေနေသာ အရာဝတၱဳမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္၍ ဥပမာ စတစ္ကာကပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္မ်ား၊ ေဆးမႈတ္ထားေသာ အလႊာပါးမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ျပားမ်ား တြင္ က်န္ရွိခဲ့ေသာ ေကာ္အစအနမ်ား ကို မ်က္ႏွာျပင္အစိတ္အပိုင္းအား ထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေစႏိုင္ဘဲ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္ပါသည္။
သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
၁။ အသုံးမျပဳမီတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လႈပ္ထားေပးပါ။
၂။ ကပ္ႏိုင္ေသာ တံဆိပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။ ၁၅ မွ ၂၅ စင္တီမီတာ အကြာမွေန၍ ကပ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ ေကာ္ပါေသာ စကၠဴမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ညီညာေစရန္ ပက္ျဖန္းေပးပါ။ အညစ္အေၾကးမ်ား မွ ေဆးရည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စုပ္ယူခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အလုံးစုံ ေျခာက္ေသြ႕မႈ မရွိေသးေသာအခါမ်ိဳးတြင္ အဝတ္စျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ သုတ္ပစ္လိုက္ပါ။

MULTI-PURPOSE DEGREASER

F089, SPE : 500ML

ဤထုတ္ကုန္မွာ သဘာဝအတိုင္း ဆီေခ်းမ်ားကို ခၽြတ္ေပးေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ အသုံးတည့္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ-
မီးဖိုေခ်ာင္ – မီးဖိုမ်ား၊ ဖိုခြင္မ်ား၊ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ ခ်ိတ္မ်ား၊ အကင္ပစၥည္းမ်ား၊ လွီးျဖတ္သည့္ ဓားမ်ား၊ အဖုံးပါအိုးေစာက္မ်ား အစရွိသျဖင့္။
အိမ္တြင္း – ျပတင္းကာမ်ား၊ ညစ္ပတ္ေနသည့္ ၾကမ္းျပင္၊ သဘာဝေက်ာက္တုံး နံရံမ်ား ႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ေဘာင္မ်ား၊ ပန္းျခံသုံး ပလတ္စတစ္ ပရိေဘာဂမ်ား အစရွိသျဖင့္။
အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း – အဝတ္မ်ားေပၚရွိ စြန္းထင္းေနေသာ ဆီမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ရန္ ၾကိဳတင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ (အေရာင္ဆိုးထား ေသာ အဝတ္မ်ားအတြက္မူ အစြန္းကၽြတ္လား မကၽြတ္လားသိေအာင္ အဝတ္စမ်ားကို ေရတြင္ ထည့္၍ ညွစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။)
ကား – အင္ဂ်င္၏ မ်က္ႏွာျပင္၊ သံျပားမ်ား၊ ေဆးသုတ္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ ေလကာမွန္၊ တံခါးအစြန္းမ်ား ႏွင့္ ထုိင္ခုံမ်ား အစရွိသျဖင့္။
အလုပ္/ဝါသနာမ်ား – ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ေလွမ်ား၊ ျမက္ရိတ္စက္ တို႔၏ ပလတ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ စက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဆီေခ်း ခၽြတ္ျခင္း
သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
အသုံးျပဳလိုသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဆီေခ်းခၽြတ္ေဆးအား ျဖန္းပက္ေပးပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္မွ် ၾကာေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္း၍ စိုထိုင္းဆရွိေသာ ေဖာ့တုန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေရထဲသို႔ ႏွစ္၍ ျဖစ္ေစ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါသည္။
မီးဖိုမ်ားအတြက္မူ ေဆးမျဖန္းမီတြင္ မီးဖို၏ အပူရွိန္အား ၅၀-၆၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္အထိထားေပးပါ။ အေညွာ္စုပ္စက္ ေလသန္႔စင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္မူ ထိုေလစစ္ကိရိယာအား ေခ်းခၽြတ္ေဆးအရည္ထဲတြင္ အရည္(၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ေရေႏြးျဖင့္ ေရာျပီး ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးပါ။

GLASS CLEANER

F086, SPE : 500ML

ေရွ႕ေလကာမွန္ရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားႏိုင္၍ မွန္သားအား စြန္းထင္းျခင္းမွ အကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ အိမ္သုံးမွန္မ်ား၊ ၾကည့္မွန္မ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ မွန္သား၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ညီညာစြာ ပက္ျဖန္းေပးကာ ေရစြတ္ထားေသာ ႏူးညံ့သည့္ အဝတ္စျဖင့္ ပြတ္တိုက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဝတ္သန္႔ျဖင့္ အေျခာက္တိုက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မွန္အား တိုက္သည့္အခါတြင္ အဝတ္စကို ေခါက္၍ တိုက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မွန္ေပၚတြင္ အရာထင္က်န္ေနျခင္းအား ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
၁။ ေနေရာင္ျခည္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ျခင္းမွ ေရွာင္ပါ။ အပူခ်ိန္ ၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ ေအာက္ ထားရွိ၍ အသုံးျပဳပါ။
၂။ အစားအေသာက္မ်ား ေပၚသို႔ မျဖန္းပက္ရ။
၃။ ေအးျမေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။ အပူခ်ိန္ရွိေသာ ေနရာကို ေရွာင္ပါ။
၄။ ကေလးမ်ား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွိေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

FOAM STOP FIRE

F018R, SPE : 500ML X 24PCS

ကားနံရံေပၚသုိ႔မဟုတ္ ကားအတြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ မီးေလာင္သည္ျဖစ္ေစ စိမ့္ဝင္ေအာင္ပက္ျဖန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ သု႔ိမွသာ မီးအလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေပမည္။ အဆိပ္အေတာက္မပါဝင္ပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အား ထိခိုက္ေစျခင္းလည္းမရွိပါ။ အိုဇုန္းလႊာ ထိခိုက္ေစတတ္ေသာ ဓာတ္သေဘာ မ်ားလည္း မပါဝင္ပါ။ အရည္ပါဝင္၍ အလြာပါးသ႑န္ပုံစံရွိေသာ ေဆးျဖင့္ မီးသတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သတၱဳမ်ား သို႔မဟုတ္ ဇီဝအေျခခံေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားတြင္ ေလာင္ေသာ မီးကို ျငိွမ္းသတ္ႏိုင္၍ ဆီေၾကာင့္ ေလာင္ေသာ မီး၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ေၾကာင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေသာမီး၏ ကနဦးအစပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းမႈ (လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဝါယာေရွာ့ခ္မီးကို မျငိွမ္းသတ္ႏိုင္ပါ။) လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္၍ မီးသတ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး ေရရွည္ သိမ္းဆည္းထားႏို္င္ပါသည္။ ဂိုေထာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေရယာဥ္မ်ား ႏွင့္ အလားတူေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
သုံးစြဲရန္ လမ္းညႊန္
၁။ အဖုံးကို ဖယ္လိုက္ပါ။ မီးေလာင္ေနရာသို႔ ေနာ္ဇယ္ေခါင္းကို ခ်ိန္လိုက္ပါ။ ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
၂။ မီးႏွင့္ အကြာအေဝး ၂၀-၃၀ စင္တီမီတာ မွထား၍ အသုံးျပဳပါ။

PITCH CLEANER

F012, SPE : 450ML X 24PCS

Pitch Cleaner တြင္ အစြမ္းထက္ေသာ သန္႔စင္ႏိုင္စြမ္း၊ အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကတၱရာေစးမ်ား၊ ေရနံေခ်းမ်ား၊ ဆီခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သတၱဳမ်ားေပၚရွိ ခ်ိဳးမ်ား၊ ဘီးႏွင့္ ကားေဆးေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားစြာကိုသန္႔စင္ပယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။ မသန္႔မျပန္႕ ညစ္ႏြမ္းစြာျဖင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ကပ္ျငိေနျခင္းမွ အေကာင္းဆုံး ဖယ္ရွာေပးႏိုင္သည့္အျပင္ သန္႔စင္ျခင္း ႏွင့္ ေဆး အလႊာအားထိခိုက္ေစျခင္းမရွိပဲ ေတာက္ေျပာင္ႏိုင္ေစျခင္း ႏွင့္ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔စင္ေတာက္ေျပာင္ ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ အရာဝတၱဳ၏ ေတာက္ေျပာင္ျခင္းကို ျပန္လည္ေပးစြမ္းႏိုင္၍ စြဲလမ္းမက္ေမာဖြယ္ ရွိေသာ မူလအေနအထားအတိုင္း အသစ္တဖန္ ျပန္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
သုံးစြဲရန္ လမ္းညႊန္
အသုံးမျပဳမီ ေကာင္းစြာ လႈပ္ထားေပးပါ။
ကတၱရာေစးမ်ား ကပ္ေနေသာ ေနရာႏွင့္ သတၱဳေပၚရွိ အစြန္းအထင္း အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ဘီးမ်ားႏွင့္ ကားေဆးေပၚရွိ အညစ္အေၾကးရွိေသာ ေနရာေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္ ျဖန္းပက္ေပးပါ။
ခဏေစာင့္ျပီး အေျခာက္ခံျပီးပါက ႏူးညံ့ေသာ အဝတ္စျဖင့္ အေျခာက္တိုက္ေပးပါ။
အလြန္စြဲေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္မူ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

WINDSHIELD WASHER

F032, SPE : 500ML

ေရွ႕ေလကာမွန္ ေရယက္အတြက္ အလြန္သိပ္သည္းဆမ်ားျပားစြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Flamingo ေဆးရည္သည္ စြန္းထင္းေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ဆီကြက္မ်ား ႏွင့္ မိုးေရကြက္မ်ား အား ေလကာမွန္ရွိ ေရယက္မွတဆင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားသန္႔စင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆီမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႕မ်ား မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အလႊာပါးတစ္ထပ္ ျဖင့္ ထပ္မံဖုံးအုပ္ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရယက္တံအား ေမာင္းနင္ေစရာတြင္ ပိုမို ေခ်ာေမြ႕ေစ၍ ေတာက္ေျပာင္ၾကည္လင္ေသာ ေလကာမွန္ကို ရရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေလကာမွန္အတြက္ မွန္ၾကည္ေဆးရည္၊ သန္႔စင္ေဆးရည္သာမက ေရမတင္ေစေသာ ေဆးလည္းျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အသုံးျပဳေပးပါက ေလကာမွန္ေပၚတြင္ ေရကြက္ျခင္း ၊ ေရတင္ျခင္း ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျပီး ေရွ႕မီးၾကီးအား ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျခင္းမ်ားကို လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေအးခဲေသာ ရာသီဥတုမ်ားတြင္ ေရွ႕ေလကာမွန္အား မီးခိုးမ်ား၊ ျမဴမ်ား၊ ေရခဲမ်ား၊ ဆား ႏွင့္ ကယ္လဆီယမ္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ ဆီမ်ား စုေဝးေပါင္းစပ္ျခင္း အား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေရွ႕ျမင္ကြင္းအား ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေလကာမွန္သည္လည္း သန္႔ရွင္းေနမည္ျဖစ္ကာ ျပင္ပတြင္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ေစ ျမင္ကြင္းအတြင္း ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလကာမွန္အား သန္႔စင္ေပး၍ အကာအကြယ္လည္း ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရယက္ရွိ ရာဘာ အျပားအားလည္း ေခ်ာဆီသဖြယ္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
သုံးစြဲရန္ လမ္းညႊန္
သန္႔စင္သည့္ စနစ္အတြင္းတြင္ ဘူးတစ္လုံးႏွင့္ အတူ ေရ ၆ လီတာ ခန္႔ေရာ၍ ထည့္ထားရုံသာ ျဖစ္ပါသည္။
 

CAR WASH WAX

F031 , F069, SPE : 500ML , 2L

ကားေရေဆး ဖေယာင္းသည္ နည္းပညာအရ အဆင့္ျမင့္ဆုံး နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစု၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာျပင္ ေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ ကာႏူဘာ ဖေယာင္းအစစ္မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ အာမခံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
*အစင္းရာမ်ား၊ စက္၀ိုင္းရာမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အႏူးညံ့ဆုံး ဖယ္ရွားသန္႔စင္ႏိုင္သည္။
*ကားေရေဆးျပီး သည္ႏွင့္ မွန္ကဲ့သို႔ ၾကည္လင္ေသာ ရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
*ေဆး၏ အတြင္းပိုင္း ျဖာထြက္သည့္ အေရာင္ကိုပင္ ေပၚထြက္လာေအာင္ သန္႔စင္ႏိုင္သည္။
 
 
 

CAR WASH SHAMPOO

F030 , F068 , SPE : 500ml , 2L

အိမ္သုံးပန္ကန္ေဆး ဆပ္ျပာအမ်ားစုသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ဖေယာင္းတင္ထားျခင္းအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္အတြက္ ကား၏ နူးညံ့ေသာ ေဆးသား သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္အတြက္ အိမ္သုံးဆပ္ျပာကို အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ ကားပစၥည္းမ်ားစြာထဲမွ အလြန္စိတ္ခ်ရေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကား၏ ေနာက္ဆုံးပိတ္ေဆးသားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကားေဆးဆပ္ျပာဆီပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စြန္းထင္းေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ လမ္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျပီး ႏူးညံ့စြာသန္႔စင္ေပး၍ တင္ထားေသာ ဖေယာင္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။
*လမ္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အျခား အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားျမင့္ သန္႔စင္ေဆးရည္ျဖစ္သည္။
*ဖေယာင္းမ်ားအား ပ်က္စီးေစျခင္းမရွိေခ်။ အျခားအိမ္သုံးဆပ္ျပာရည္မ်ားက ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
*သန္႔စင္ၾကည္လင္ေအာင္ တင္ထားေသာ အလႊာအထပ္အပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အျခားေသာ ေဆးမ်ားအားလုံးအတြက္လည္း စိတ္ခ်ရပါသည္။
သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
၁။ အရိပ္ေအာက္တြင္ ေအးျမေသာေနရာ ကားကို ရပ္ထား၍ အသုံးျပဳပါ။
၂။ ကားကို ေရျဖင့္ အရင္ေဆးပါ။
၃။ ေရပုံးထဲသို႔ ကားေဆးဆပ္ျပာအား ေလာင္းထည့္၍ ေရေရာပါ။ (ဆပ္ျပာရည္ တစ္ဆ ေရ အဆ ၅၀၀)
၄။ ကားအား ေဖာ့တုံး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါစ သို႔မဟုတ္ လက္အိတ္ထူထူျဖင့္ ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာပါ။
၅။ ကားကိုေရေဆးပါ။ ေနာက္ျပီး ေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ ႏူးညံ့ေျခာက္ေသြ႕ေသာ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါစ သို႔မဟုတ္ သားေရေပ်ာ့စ ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။

DASHBOARD POLISH

F004J, F004P, F004L, F004S , SPE : 450ML X 24PCS

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဒက္ရွ္ဘုတ္၊ သားေရးထိုင္ခုံမ်ား၊ သားေရတု ထိုင္ခုံ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္၏ ေတာက္ေျပာင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ တမူထူးျခားလွသည့္ စံပယ္ပန္းရနံ႕ေလးက သဘာဝအတိုင္း လန္းဆန္းသက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း အသုံးဝင္ပါသည္။ ပရိေဘာဂ၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားပါ သုံးလို႔ရပါသည္။ သင့္၏ ကားအား အမွန္တကယ္ ဂရုစိုက္ေပးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ ေပၚလစ္တိုက္ျခင္းနွင့္ သန္႔စင္ျခင္းအား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းလည္းျဖစ္သည္။
သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
၁။ အသုံးမျပဳမီ ေကာင္းမြန္စြာ လႈပ္ထားပါ။
၂။ အကြာအေဝး ၁၅-၂၅ စင္တီမီတာမွ သမမွ်တေအာင္ ပက္ျဖန္းေပးပါ။
၃။ မ်က္ႏွာျပင္အား ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစရန္ ႏွင့္ ဝင္းလက္လာေစရန္ အတါက္ အသာအယာ ပြတ္တိုက္ေပးပါ။