MOTHERS

PROWERBALL 4LIGHTS HEADLIGHT RESTORATION KIT

# 07250

၎သည္ ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္သည့္  ပလပ္စတစ္ႏွင့္ အခရိုင္းလစ္ေရွ႕မီးႀကီး အမ်ိဳးအစားအား လံုးတြင္ ပကတိၾကည့္လင္မႈကို လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည္။ အေရာင္၀ါလာျခင္းႏွင့္  မွိန္လာျခင္းကို အလြယ္တကူ     ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးသည္။ အလြန္ေသးငယ္သည့္အစင္အျခစ္မ်ား၊ အညစ္အေၾကးအကြက္မ်ားႏွင့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို တစ္ဆင့္တည္းႏွင့္ ဖယ္ရွားေပးသည္။

GLASS CLEANER

# 06616, 16oz. / # 06624, 24oz.

ဤမွန္ေဆးရည္သည္ လမ္းမွဖုန္လႊာမ်ား၊ ဆီေပက်ံမႈမ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့ ဖယ္ရွွားေပးသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးမွန္၊ ေရွ႕မီးႀကီး၏ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ ၾကည့္မွန္မ်ားႏွင့္ ခရုမ္း အမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ ဤမွန္ေဆးရည္သည္ အစင္းေၾကာင္းမ်ား မက်န္ရစ္ေစပါ။  ထို႔ျပင္ ၎တြင္ အမိုးနီးယားပါ၀င္သည့္အတြက္ အေရာင္ပါသည့္ျပတင္းမွန္ကို မထိခိုက္ေစပါ။

R3-RACING RUBBER REMOVER

# 09224, 24 oz.

Mothers ၏ R3 သည္ ေဆးသား၊ မွန္၊ ဗီႏိုိင္းစႏွင့္အျခားမည္သည့္ ျပင္ပမ်က္ႏွာျပင္မွမဆို ရာဘာ ႏွင့္ ပြတ္တိုက္ရာမ်ား၊ ဖုန္းမ်ား၊ ရႊံ႕မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို လံုၿခံဳလ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္  သည့္ ပက္ဖ်န္းၿပီးသုတ္ပစ္ရေသာ သန္႔စင္ေဆးျဖစ္သည္။ ေခတ္မီဓာတုေဗဒနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  ေဖာ္စပ္ထား၍ စြဲေနသည့္ရာဘာႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ္လည္း ပတ္၀န္ က်င္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းသည္။

CALIFORNIA GOLD WATER SPOT REMOVER FOR GLASS

# 06712, 12 oz.

မည္သည့္ျပင္ပမွန္သား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္မဆို စြဲထင္ေနသည့္ ေရကြက္မ်ားႏွင့္ အစြန္းအထင္း  မ်ားကို ဖယ္ရွာေပးသည္။ သတၱဳဓာတ္မ်ားကိုေပ်ာ္၀င္ေစသည့္ အားေကာင္းေသာဓာတ္ကူပစၥည္း က ေနေလာင္ထားသည့္ သဲမႈန္မ်ား၊ ဆားငန္ေရမ်ား၊ သစ္ေစးမ်ား၊ ကတၱရာေစးမ်ား၊ ပိုမႊားမ်ားႏွင့္ မႈတ္ေဆးစြန္းထင္းမႈမ်ားကို ဆြဲယူဖယ္ရွားေပးသည္။ ေရွ႕ေလကာမွန္မ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ားႏွင့္  ေဘးၾကည့္မွန္မ်ားတြင္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။

CALIFORNIA GOLD SCRATCH REMOVER

# 08408, 8 oz

သင့္ကားေဆးသား၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၊ ဥပမာ-တံခါးႏွင့္ ေနာက္ဖံုးအစြန္းမ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္၊ ေသာ့ေပါက္ စသည့္ေနရာမ်ားသည္ ပို၍ထိုခိုက္ခံရသည္။ Mothers ၏ အစင္းအျခစ္ေဖ်ာက္  ေဆးကို မည္သည့္ေဆးအမ်ိဳးအစား၌မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေဆးသားကိုထိန္းသိမ္းေပးကာ အစင္း အျခစ္ရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။ ၎သည္ ေပါလစ္တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္၍ ၎ကိုအသံုးျပဳၿပီးပါက ပံုမွန္အတိုင္း ဖေယာင္းတင္ေပးျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳစြာကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

CALIFORNIA GOLD PURE BRAZILIAN CRANABU WAX

# 05750, 16 oz. အရည္ / #05550, 12 oz. အပ်စ္

၎သည္  ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ Mothers ၏ Pure Brazilian Carnauba  Wax ဖေယာင္းကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ အေကာင္းဆံုး အ၀ါေရာင္ကာနာဘူး၀ါးဆီျဖင့္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈ တို႔တြင္ သာလြန္ေကာင္မြန္သည္။ ၎သည္ တိုက္စားျခင္းမရွိသျဖင့္ သင္ႏွစ္သက္သလို မၾကာခဏအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သင့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို  အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ တစ္ထပ္မက အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

CALIFORNIA GOLD MICRO-POLISHING GLAZE

# 08100, 16 oz. အရည္

Mothers ၏ Micro-Polishing Glaze ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ေဆးသား၏ အေရာင္ ေပၚလြင္မႈႏွင့္ စိုေျပမႈတို႔ကို တိုးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေရာင္ပင္ျဖစ္ေစ ေဆးသား၏ အဂၤါရပ္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၀င္းလက္ေတာက္ပေစမည္ျဖစ္သည္။ Mocro-Polishing Glaze သည္ အျပစ္အနာအဆာေလးမ်ားကို ဖံုးကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး အျမင္မတင့္တယ္သည့္ ခၽြတ္ယြင္း ခ်က္မ်ားကို ေသးငယ္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တြင္ ေဆးသားမ်က္ႏွာျပင္ ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည့္ အလြန္ုႏုညံ့သည့္ ေပါလစ္တစ္မ်ိဳးလည္းပါ၀င္သည္။

CALIFORNIA GOLD PURE POLISH

# 07100, 16 oz. အရည္

၎သည္ အျမင့္မားဆံုးေသာဖေယာင္းစနစ္၏ အေျခခံအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဤေပါလစ္သည္ သံေခ်းတတ္ျခင္း ဖေယာင္းအေဟာင္းမ်ား၊ စုပံုလာျခင္းႏွင့္ အျခားညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးကာ သင့္ေဆးသားကို သန္႔စင္ေတာက္ေျပာင္ေစသည္။ ဤအႏုစားေပါလစ္သည္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ေျပပ်စ္ေစၿပီး  အစင္း  အျခစ္ေလးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။ သင့္ေဆးသား၏ ရုပ္သြင္သည္ ေပါလစ္ေဆးေကာင္းေပၚတြင္ မူတည္ေနသျဖင့္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ Mothers Pure Polish ကုိ အသံုး  ျပဳသင့္သည္။

INSTANT DETAILER

# 85624, 24 oz.

Mothers Professional Instant Detailer သည္ ဆီလီကြန္မပါ၀င္ေသာ ေဘာ္ဒီရံုတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ၊  ေဆးသုတ္ခံႏိုင္သည့္ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး၊ မႏိႈင္းယွဥ္သာသည့္ ရွင္းလင္းေပၚလြင္မႈရွိသည္။ ၎ေဖာ္ျမဴလာကို   သီးသန္႔ေဖာ္စပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူကာ clearcoat အပါအ၀င္ ေဆးသားအမ်ိဳးအစားအား လံုးတြင္ အႏၱရယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ မည္သည့္ေဘာ္ဒီရံု၌ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ကားအမ်ိဳးအစား၏   ေဆးသားကို မဆို အလ်င္ျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေပးၿပီး ေတာက္ပေျပာင္လက္ေစသည္။

HAND GLZE

# 84532, 32 oz.

ပိုမိုေတာက္ေျပာင္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ Mothers Professional Hand Glaze ကို Foam Pad Polish ေနာက္တြင္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ မယွဥ္သာသည့္  ရွင္းလင္းေပၚလြင္မႈမ်ိဳး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Hand Glaze သည္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူၿပီး ေဆးသားအမ်ိဳးအစားအားလံုးအတြက္ စိတ္ ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။