MOTHERS

FOAM PAD POLISH

# 83432, 32 oz.

ဆိုးရြားသည့္ စက္၀ိုင္းပံုအစင္းအျခစ္ရာမ်ားကို စက္ရံုပါမူလေဆးသားႏွင့္ ျပန္မႈတ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္  ယာဥ္ေဆးသားအမ်ိဳးအစားအားလံုးမွ ဖယ္ရွားေပးသည္။ အေရာင္အေသြးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္   ေပၚလြင္ေစရန္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

MACHINE GLAZE

# 82332, 32 oz.

ဤအရည္အေသြးျမင့္စက္ျဖင့္ ေၾကြတင္ေဆးသည္ စက္ရံုပါမူလေဆးသားႏွင့္ ျပန္မႈတ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေဆးသားအမ်ိဳးအစားအားလံုးမွ မႈန္၀ါးျခင္းမ်ား၊ အႏုစားအစင္းအျခစ္မ်ားႏွင့္ စက္၀ိုင္းပံုအစင္းျခစ္ရာ မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာဖယ္ရွားေပးသည္။

HEAVY DUTY RUBBING COMPOUND

# 81832, 32 oz. # 81838, one gallon

၎သည္ အဆင့္ ၁၂၀၀ ႏွင့္ ထို႔ထက္ပိုမိုေသးငယ္ေသာ သဲပြတ္တိုက္ရာ အစင္းအျခစ္မ်ားကို စက္ရံုပါ  မူလေဆးသားႏွင့္ ျပန္မႈတ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဆးသား အမ်ိဳးအစားအားလံုးမွ လ်င္ျမန္စြာဖယ္  ရွားေပသည္။ အနည္းငယ္သံေခ်းလိုက္ျခင္း၊ ကာေရးေဆးစဥ္ရရွိသည့္ အစင္းအျခစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေကာ္             ပတ္တိုက္ရန္မလိုသည့္ အျပစ္အနာမ်ားကို ေဆးသားေပၚမွ ဖယ္ရွားေပးသည္။

RUBBING COMPOUND

# 81132, 32 oz. # 81138, one gallon

၎သည္ အဆင့္ ၁၅၀၀ ႏွင့္ ထို႔ထက္ပိုမိုေသးငယ္ေသာ သဲပြတ္တိုက္ရာ အစင္းအျခစ္မ်ားကို စက္ရံုပါ  မူလေဆးသားႏွင့္ ျပန္မႈတ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဆးသား အမ်ိဳးအစားအားလံုးမွ လ်င္ျမန္စြာဖယ္  ရွားေပသည္။ အနည္းငယ္သံေခ်းလိုက္ျခင္း၊ ကာေရးေဆးစဥ္ရရွိသည့္ အစင္းအျခစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေကာ္ ပတ္တိုက္ရန္မလိုသည့္ အျပစ္အနာမ်ားကို ေဆးသားေပၚမွ ဖယ္ရွားေပးသည္။

REFLECTIONS LEATHER CARE

# 10424, 24 oz.

သင့္ကား၏ သားေရထည္ပစၥည္းမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္မည့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ      နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ Reflection သားေရပစၥည္းထိန္းမသိမ္းေဆး၏ မွ်တေသာ pH၊ တိရစာၦန္ဆီႏွင့္   လင္ႏိုလင္တို႔ေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည့္ေဖာ္ျမဴလာက သင့္ကား၏  သားေရပစၥည္းမ်ားကို အႏၱရယ္ကင္စြာ     သန္႔စင္ျပဳျပင္ေပးၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းႏုညံ့သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖန္တီးေပးသည္။

REFLECTIONS TIRE CARE

# 10324, 24 oz.

Reflections တာယာထိန္းသိမ္းေဆးသည္ အေရာင္အေသြးစိုလ်က္ ပိုးသားကဲ့သို႔ ေျပာင္လက္ေခ်ာေမြ႕ၿပီး   အဆီမပါသည့္ အေခ်ာသတ္ရုပ္သြင္ ရရွိေစကာ အေရာင္းျပခန္းမွ ကားကဲ့သို႔ အျပစ္ကင္းေစသည္။ ၄င္း၏  သီးသန္႔ေဖာ္ျမဴလာက ၾကမ္းတမ္းသည့္ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ဘရိတ္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္တို႔မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ သင့္ကားတာယာမ်ားကို သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသစ္ပမာ လွပေနေစမည္ျဖစ္သည္။

REFLECTIONS SPRAY WAX

#10224, 24 oz.

၄င္းသည္ ေတာက္ပေျပာင္လက္ေစၿပီး ကာကြယ္မႈေပးသည့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္  သည္။ Reflection ၏ ပက္ဖ်န္းရသည့္ဖေယာင္းသည္ Clearcoat အတြက္ အႏၱရယ္မျဖစ္ေစပါ။ ၄င္းကို သီးသန္႔အသံုးျပဳႏိုင္သလို လက္ရွိဖေယာင္းကို ပိုမိုအားျဖည့္ေပးရန္အတြက္လည္း သံုးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အသံုးမ်ားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္သစ္လြင္ေစရန္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

REFLECTIONS CAR WAX

# 06024, 24 oz.

အႏၱရယ္ကငး္သည့္ ေဆးသားကာကြယ္ထိန္းသိ္မ္းေရးနည္းပညာ၏ ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ Mothers ၏    Reflection ကာတိုက္ဖေယာင္းသည္  အံ့မခန္းဖြယ္ျဖစ္ၿပီး သင္သံုးဖူးသမွ်တြင္ မေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ အာမခံသည္။

အရည္ပိုလီမာနည္းပညာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားေၾကင့္ အေပ်ာ့စားသန္႔စင္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေတာက္ေျပာင္မႈ   ျမင့္မားသည့္ ပိုလီမာမ်ားကို ေပါင္စပ္လာႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း၍ အလြန္စိုရႊဲေသာ၊ ၾကာရွည္ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ေတာက္ေျပာင္မႈမ်ိဳးကို ရရွိေစသည္။ ၄င္းကို သီးသန္႔    အသံုးျပဳႏိုင္သလို အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားရရွိရန္ Reflection Top Coat ကို ေနာက္ဆက္တြဲအသံုးျပဳႏိုင္ သည္။

CALIFORNIA GOLD SHOWTIME INSTANT DETAILER

# 08216, 16 oz. / # 08224, 24 oz.

ဖုန္မႈန္႔အလႊာကို ဖယ္ရွားရန္ျဖစ္ေစ၊ ကားျပပြဲတင္ရန္ျဖစ္ေစ သင့္ေဆးသားအတြက္ Showtime Instant Detailer ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ၄င္းက လက္ေဗြရာမ်ား၊ အစြန္းအထင္းမ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို သန္႔စင္ေပးကာ  အျပစ္အနာအေသးအဖြဲမ်ားကို ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ Showtime ကို အေရာင္အေသြး ျမွင့္တင္ေပးၿပီး ေတာက္ပမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထား၍ သင္စီးနင္း  သည့္ကားကို အေသးစိတ္ ရုပ္လံုးၾကြလာေစသည္။

 

CALIFORNIA GOLD SPARY WAX

# 05724, 24 oz.

Mothers ၏ Spray Wax ပတ္ဖ်န္းရသည့္ မည္သည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဆးသားကိုမဆို သန္႔စင္ေပးရန္၊ေတာက္ ပေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ Spray Wax သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ လက္ေဗြမ်ားကို၊ ဖယ္ရွားေပးၿပီး တာရွည္ခံသည့္ ေတာက္ပမႈ၊ စိုေျပမႈႏွင့္ ေပၚလြင္သည့္ အေရာင္   အေသြးတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ စိုထိုင္း(သို႔)ေျခာက္ေသြ႕သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္   Spray Wax အား သင့္လက္ရွိဖေယာင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ သံုးႏိုင္သလို သီးျခားလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။