SHINES & PROTECTS PROTECTANT

Shines & Protects protectant ပစၥည္းမ်ားမွာ တမူထူးျခားသည့္ ပိုလီမာ ဆီလီကြန္ ဓာတုေပါင္းစပ္နည္းျဖင့္ ဗီႏို္င္း ၊ ရာဘာ ႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ား ၏ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ကာ ေတာက္ေျပာင္ေစျပီး အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ဒဏ္ကို ခံရ၍ အေရာင္မွိန္ျခင္းႏွင့္ ကြဲအက္ျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေရာင္တင္ျပီးသားျဖစ္ေစ၍ ယခင္အတိုင္း ေတာက္ေျပာင္ စိုျပည္ေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစင္းရာဒဏ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
အသုံးျပဳရန္ အညႊန္း
၁။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သန္႔စင္ေဆးရည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္အား ေသေသခ်ာခ်ာ သန္႔စင္ထားပါ။
၂။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အဝတ္ သို႔မဟုတ္ ေဖာ့တုံးျဖင့္ ၾကိဳးၾကာနီ အကာအကြယ္ေဆးအား အသုံးျပဳပါ။ (ပက္ျဖန္းရန္အတြက္)
၃။ သမမွ်တေအာင္ ေနရာျဖန္႔ေပးပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္မွ် အထဲသို႔ စိမ့္ဝင္သြားေစရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါ။ လွပေတာက္ေျပာင္၍ အကာအကြယ္ရေစရန္အတြက္ ပိုေနေသာ ေဆးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၌ ႏွစ္ထပ္အသုံးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ရလဒ္ကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ေတာက္ေျပာင္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အကာအကြယ္ အလႊာပါးအထပ္ကို ရရွိေစႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သေလာက္သာ အသုံးျပဳေပးပါ။